Stadgar


Stadgar för kabel-Tv föreningen Sanden 2000


§1 Firmanamn

Föreningens namn är Sanden 2000.


§2 Ändamål och verksamhet

Föreningen verkar inom bostadsområdet Sanden i centrala Boden. Ändamålet är att förse de i föreningen ingående medlemmarna med kabel-TV. Medlemmarna har att följa de ekonomiska beslut som fattas av styrelse och föreningsstämma.


§3 Styrelsens säte

Styrelsens säte är Boden.


§4 Avgifter

Medlemskap kan erhållas för ägd fastighet inom bostadsområdet Sanden i centrala Boden. Kontrakt upprättas mellan föreningen och fastighetens ägare.

För att erhålla medlemskap i föreningen ska inträdesavgift erläggas. Inträdesavgiften är för närvarande lägst 2000 kr och kan vara högre om inträde i föreningen medför merkostnader för föreningen. Styrelsen avgör inträdesavgiftens storlek vid varje enskilt tillfälle. Dessutom erlägger varje medlem årsavgift. Årsavgiften består av två delar, dels en del som avser kostnader för kanalutbudet och dels en del som avser kostnader för reparationer och service för föreningens anläggningar. Årsavgiften fastställs av föreningsstämman efter förslag från styrelsen.


Årsavgiften ska vara erlagd senast 31/3. Har medlem ej betalt efter två månaders försening och två lämnade påminnelser anses medlemmen med omedelbar verkan utesluten ur föreningen och kopplas därvid ur från kabel-Tv nätet. Om före detta medlem vill återinträda i föreningen ska årsavgiften och en av styrelsen fastställd inkopplingsavgift omedelbart erläggas. Denna inkopplingsavgift ska vara relaterad till de kostnader som uppkommer för föreningen dock lägst 500kr. Vid fastighetsöverlåtelse är den som är fastighetsinnehavare vid årets början betalningsskyldig för årsavgiften.


Uppsägning av medlemskap i föreningen ska skriftligen meddelas föreningen och vara föreningen tillhanda senast 30/6 för att gälla för kommande år. Även i sådant fall gäller inkopplingsavgift enligt ovan vid återinträde. Vid sådant återinträde betalas årsavgift i förhållande till nytt års medlemskap.


§5 Föreningsstämma och styrelse

Föreningsstämman ska genomföras senast 15 mars året efter avslutat räkenskapsår. Kallelse till föreningsstämman sker minst två veckor före föreningsstämman via sida i föreningens egen TV-kanal/alternativt på föreningens hemsida på Internet om sådan finns. Extra föreningsstämma kan påkallas om styrelsen beslutar om detta eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar yrkar på detta. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast en vecka före sådan stämman.


Föreningens styrelse består av fem ledamöter och samtliga väljs på föreningsstämman. Ordförande väljs av föreningsstämman. Vid första föreningsstämma när dessa nya stadgar tillämpas ska hälften av ledamöterna väljas på ett år och den andra hälften på två år. Tidigare gjorda val  upphör också att gälla när föreningsstämman tillämpar de nya stadgarna, vilket innebär att ny styrelse och ordförande väljs. En eller högst två suppleanter ska väljas av föreningsstämman. Väljs två


Vid röstning på stämma kan endast en röst per fastighet avges.

Beslut om stadgeändring kan tas på föreningsstämman. Förslag på stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman. Att förslag finns ska framgå i samband med kallelse till föreningsstämma.


§6 Ärenden

Följande dagordning ska finnas på föreningsstämman:


1) Mötets öppnande

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet

3) Mötets behöriga utlysande

4) Val av justerare för mötet tillika rösträknare

5) Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redogörelse för det gångna året.

6) Revisionsberättelse

7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

8) Val av ordförande och antal ledamöter och ledamöter. Val av antal och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorsuppleant

9) Arvoden till i punkt 8 valda förtroendemän.

10) Val av valberedning

11) Ändringar av stadgar

12) Övriga frågor

13) Mötets avslutande


§7 Styrelsens arbete och förvaltning

Styrelsen anses beslutför när hälften av styrelsens ledamöter plus en deltar i möte. Konstituerande styrelsemöte hålls i nära anslutning till föreningsstämman. Funktionerna kassör och sekreterare ska väljas vid detta tillfälle. Ordförande och kassör är föreningens firmatecknare var för sig.


§8 Revision

Revisor väljs på föreningsstämman och väljs för en period om två år. Revisorsuppleant väljs på samma sätt.


§9 Föreningens räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari – 31 december.


§10 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan endast tas på föreningsstämma eller extra inkallad föreningsstämma och kräver ¾ - dels majoritet av de på stämman deltagande medlemmarna. Vid upplösning av föreningen ska föreningens samlade tillgångar efter gäldande av skulder delas lika mellan föreningens, vid tillfället, medlemmar. Utbetalningen ska reduceras med eventuell skuld som medlem har till föreningen.


Antagna på årsmöte 28/2 2006Har ni frågor skicka dem till info@sanden2000.se